Facebook nyereményjáték

„Alpinner Nyereményjáték” – Játékszabályzat

 1. Játék szervezője
  Az Alpinner termékek magyarországi márkatulajdonosa a Fruitful-Company Kft. (székhely: 7144 Decs, Szőlőhegy 1838., Cg. 17-09-012732), továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet az Alpinner - hungarian herbal soft drink (HU) FACEBOOK oldalán. A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Internet Marketing Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 24., 1/3., adószáma: 14162013- 2-41, továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 2. A játék időtartama:
  A nyereményjáték 2021.08.25. 12:00 – 09.16. 23:00; Sorsolás: 2021.09.17. 11:00

 3. Játék menete:
  A játékosnak a Alpinner - hungarian herbal soft drink (HU) FACEBOOK oldalára kikerült nyereményjáték posztra kattintva, kommentben elküldi a fotót arról, hogy mit csinál éppen egy Alpinner üdítőital társaságában. Azok között, akik teljesítették a játék feltételeit a megadott határidőig, kisorsolunk 5 db nyertest, akik megkapják az 5 db, 4. pontban részletezett tartalmú, egyenként bruttó 7 000 Ft értékű* termékcsomagok egyikét. A csomagokat futárszolgálattal a Lebonyolító küldi ki a nyertes által megadott címre.

 4. Nyeremény:
  *Javasolt fogyasztói áron számolva A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra át nem ruházható.

 5. Sorsolás időpontja:
  Sorsolás: 2021.09.17. 11:00

 6. Sorsolás menete:
  A játék végén Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 5 nyertest és 1 tartaléknyertest. A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük álló nyertesek nem jeleznek vissza, nem fogadják el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerülnek a játékból. Lebonyolító a nyerteseket külön FACEBOOK posztban teszi közzé, amelyben a nyeremény átvételének módjáról is tájékoztatást ad, ezenkívül a játék posztja alá is odakommenteli a Termék Mennyiség (db) Érték javasolt fogyasztói áron (Ft/db) ALPINNER Original szénsavas üdítőital cukorral 12 3500 Ft ALPINNER Zero szénsavas üdítőital természetes módon előforduló cukrokkal 12 3500 Ft nyertesek nevét. A nyertesekkel a sorsolást követően a FACEBOOK profiljukra küldött privát üzeneten keresztül vesszük fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően, a nyerteseknek a nyeremény elfogadásáról 3 munkanapon belül FACEBOOK üzeneten keresztül vissza kell jeleznie a Lebonyolítónak, valamint meg kell adnia a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (futár részére szükséges adatok: teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám, email cím). Amennyiben a Nyertesek a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, azaz mulasztásuk a nyereményről való lemondásnak minősül, és a Szervező jogosult a tartaléknyertesek részére a Nyereményt átadni. A nyertesek által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a szervezők felelősséget nem vállalnak.

 7. Kik vehetnek részt a játékban?
  A játékon azon Magyarországon állandó vagy tartózkodási lakhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és saját, valós FACEBOOK profillal rendelkező, 18 év feletti természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadták a játék részvételi szabályzatát, valamint a FACEBOOK által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat. A játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 8. Személyes adatok kezelése:
  A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával megfelelően kezeli a saját Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, a Szervező adatkezelési tájékoztatója az alpinner.hu weboldalon elérhető. A Szervező „Adatkezelőként” kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, melyek név, email cím, telefonszám, kézbesítési cím (továbbiakban: Személyes Adat). Az adatkezelés meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján történik. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását az Adatkezelő átadja a Lebonyolítónak, mint Adatfeldolgozónak. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a Személyes Adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés célja: a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából jogosult kezelni a Személyes Adatait az Adatkezelő. Adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig. Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják. Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (hello@alpinner.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Fruitful-Company Kft., 7144 Decs, Szőlőhegy 1838.). Jogorvoslat: Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;
  • nyertesség esetén nevüket és FACEBOOK profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  • a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Jelen nyereményjátékot az FACEBOOK semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a szervező kezeli, azt a FACEBOOK semmilyen formában nem kapja meg.

 9. Adózás és költségek
  A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos és adófizetési költségeit a Lebonyolító viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Lebonyolító viseli. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a nyereményjátékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult. A törvényes képviselő hozzájárulását a Szervező kérésére a játékosnak kell igazolnia.

 10. Kik nem vehetnek részt a játékban?
  A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.


Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, FACEBOOK profilok létrehozását, valótlan névvel email cím, FACEBOOK profil létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező a nyertes azonosítására elkérheti a személyi igazolványának másolatát betekintésre, és ha ennek alapján a nyertes személy nem azonosítható, akkor a kisorsolt azonosíthatatlan személy nem jogosult a nyereményre, helyette a tartalék nyertes részére kerül sor a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról vagy részvételük törlését kérhetik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a hello@alpinner.hu email címen vagy az Alpinner - hungarian herbal soft drink (HU) FACEBOOK oldalán üzenetben kérhető tájékoztatás.

Budapest, 2021.08.24.

Alpinner - hungarian herbal soft drink (HU)